İnanç Açıklamamız

ELÇİLERİN İMAN AÇIKLAMASI

Göğün ve yerin Yaratanı, her şeye gücü yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum. O, Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu. Pontius Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler diyarına indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıkı, her şeye gücü yeten Baba Tanrı’nın sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir. Kutsal Ruh’a, kutsal evrensel kiliseye, kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin.

İZNİK İMAN AÇIKLAMASI

Yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı, her şeye kadir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz. Bütün çağlardan önce Baba’da olan Tanrı’dan Tanrı, Işıktan Işık, Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı, kendiliğinden var olan, yaratılmamış, Baba ile aynı özden olan, Tanrı’nın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz. Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı. Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi. Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu ve insan oldu. Pontius Platus zamanında çarmıha gerildi, acı çekti ve gömüldü, Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi, göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu. Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek ve O’nun krallığına hiç son olmayacaktır.

İMAN AÇIKLAMASI

– TANRI: 

Kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak açıklayan tek Tanrı’ya inanırız.

– KUTSAL KİTAP: 

66 bölümden oluşan Kutsal Kitap’ın yaşayan Tanrı’nın sözü olduğuna inanırız. 

– İNSANIN GÜNAHLILIĞI: 

İnsanın Tanrı benzeyişinde yaratıldığına, önceleri kutsal ve pak olduğuna ama kendi iradesiyle söz dinlemezlik ettiğine ve günah işlediğine inanırız.

– TANRI’NIN KURTULUŞ TASARISI: 

Biz daha günahkarken Mesih’in bizim günahlarımızın bedelini ödemek için öldüğüne ve bize sonsuz yaşam vermek üzere ölümden dirildiğine inanırız.

– LÜTUFLA KURTULUŞ: 

Günahkarların kurtuluşunun bütünüyle lütuf yoluyla olduğuna inanırız.

– KURTULUŞU KABUL ETMEK : 

Günahlarından dolayı pişman olan ve İsa Mesih’in onun günahları için çarmıhta öldüğüne, Tanrı’nın üçüncü gün İsa’yı dirilttiğine inanan ve İsa Mesih’i RAB’ bi ve Kurtarıcısı olarak kabul eden herkesin kurtuluşa karşılıksız olarak kavuştuğuna inanırız.

– YENİDEN DOĞUŞ VE İNANLI YAŞAMI: 

İman eden herkesin yüreğinde ve yaşamında onun Tanrı’dan doğduğunu gösteren değişikliklerin gerçekleştiğine inanırız. 

İsa Mesih aracılığıyla doğruluğa kavuşan ve Tanrı’nın Ruhu’ nu alan inanlıların sahip oldukları konuma uygun yeni hedeflere, isteklere, yeni ve zaferli bir yaşam anlayışına sahip olduklarına inanırız 

– SU VAFTİZİ VE RAB’BİN SOFRASI: 

Mesih’in buyruğu ile kilisenin uyguladığı iki temel törenin su vaftizi ve Rab’ bin Sofrası olduğuna inanırız.

– KUTSAL RUH’LA VAFTİZ VE RUH İLE DOLU YAŞAM: 

Kutsal Ruh’ un vaftizinin İsa Mesih’in vaat ettiği Yardımcı’nın, Gerçeğin Ruhu’ nun inanlılarının içerisinde yaşaması olduğuna inanırız.

Her inanlının Kutsal Ruh’ un içinde yaşadığı tapınak olduğuna ve Ruh ile dolu bir yaşam sürdürmesi gerektiğine inanırız.

– KUTSAL RUH’UN MEYVESİ VE ARMAĞANLARI: 

Kutsal Ruh’ un Mesih’in kilisesine Pentikost gününden günümüze dek çeşitli ruhsal armağanlar verdiğine inanırız.

Ayrıca Ruh’ un meyvesinin de inanlılarda görülmesi gerektiğine inanırız. 

– MESİH’İN İKİNCİ GELİŞİ: 

İsa Mesih’in yakın bir zamanda tekrar ve görülebilir bir biçimde geleceğine inanırız.

– KİLİSE: 

İsa Mesih’e iman edenlerin oluşturduğu ve O’nun bedeni olan kiliseye inanırız.

– DEVLET: 

Devlet yöneticilerinin toplumun yararı ve düzeni açısından Tanrı’dan aldıkları yetkiyi kullandıklarına inanırız.

– GÖKSEL YARGI: 

Bütün herkesin yaptıkları iyi ya da kötü şeylerin karşılığını almak üzere Tanrı’nın yargı kürsüsünün önüne çıkacağına inanırız.

– CENNET VE CEHENNEM: 

İnsanların imanlarına göre cennete ya da cehenneme gideceklerine inanırız. 

İNANÇ BİLDİRGESİ

1. TANRI

Tek Tanrı’ya inanırız (Tesniye 6:4; Yeşaya 43:10; 1.Timoteyus 2:5). Göklerin ve yerin, her şeyin yaratıcısı; var olan, var olmuş ve var olacak olan; başlangıç ve son O’dur (Yaratılış 1:1; Esinleme 1:8). Tanrı ruhtur (Yuhanna 4:24), sonsuzdur (Yeremya 23:23-24; Mezmur 90:2), değişmez (Yakup 1:17). Egemen ve bağımsızdır; bütün varlıklar O’na bağımlıdır (Yeşaya 40:12-26). Adil ve doğrudur (Mezmur 9:7-9; 11:7); sevgi, lütuf ve merhamet gösterir (Mezmur 136:1-26; 1.Yuhanna 4:4-11); gerçek ve sadıktır (Sayılar 23:19); her şeye gücü yeter (Yeremya 32:17); kutsaldır (1.Petrus 1:16). 

Sonsuzluktan beri ve sonsuza dek, tek ve aynı Tanrı üç benlikte bulunmaktadır: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh (Matta 28:19). Bu üç benlik Tanrı’nın tekliği içinde öz, varlık ve yetki açısından aynı, işlev açısından değişik, birbirlerine eşit ve birbirleriyle uyumlu olarak bulunmaktadır.

Baba… Yaratılışın, İsa Mesih’in, İsrail’in ve bütün inanlıların Babası’dır (Elçilerin İşleri 17:29; Matta 3:17; Çıkış 4:22; Galatyalılar 3:26). Görkemli ve kutsaldır, kimse O’nun yüzüne bakıp sağ kalamaz (Çıkış 33:20) ama kaybolmuş ve günaha kapılmış çocuklarına duyduğu sevgi ve merhamet nedeniyle karşılıksız olarak Oğlu İsa Mesih’i göndermiştir (Yuhanna 3:16). Böylece onları kurtarmış ve insanlıkla Kendisini barıştırmıştır (2.Korintliler 5:18). Duaları işitir ve yanıtlar (1.Yuhanna 5:14-15).

Oğul… Kutsal Ruh aracılığıyla bakire Meryem’den doğmuş ve insan bedeni almıştır (Matta 1:18-26). Günahsız yaşamasına karşın insanlığın günahlarını, acılarını taşımıştır (2.Korintliler 5:21; Yeşaya 53:4). Golgota’da bütün insanlığın günahı için çarmıhta ölerek (İbraniler 9:11-10:18) Kendisine iman edenler için kurtuluşu satın almıştır (1.Korintliler 7:23; Esinleme 5:9). Ölümden dirilerek ölümü yenmiş ve göğe yükselmiştir (1.Timoteyus 1:9; Luka 24: 1-53). Baba’nın sağ yanında oturarak inanlılar için dua eder, korur, güvence verir ve onları savunur (İbraniler 7:25-26; 1.Yuhanna 2:1). Tanrılığın bütün sıfatlarına sahiptir.

Kutsal Ruh… Tanrı’nın her şeyi bilen, her yerde bulunan Ruhu’dur (1.Korintliler 2:10-11; Mezmur 139:7). Dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda suçlu olduğunu gösterir (Yuhanna 16:7-11). Günahkarları Kurtarıcı’ya yöneltir, inanlılarda konut kurar (Romalılar 8:9), yeniden doğmasını sağlar (Yuhanna 3:3), vaftiz eder (1.Korintliler 12:13), mühürler (2.Korintliler 1:22). Her inanlıya Tanrısal yaşamı ve hizmeti için yol gösterir, eğitir, olgunlaştırır, ruhsal armağanlar ve güç verir ve onları böylece Rab’bin görkemli gelişine hazırlar (1.Korintliler 12:7-11; Galatyalılar 5:13-17; 1.Korintliler 2:6-16). Tanrılığın bütün sıfatlarına sahiptir.

2. KUTSAL KİTAP

66 bölümden oluşan Kutsal Kitap’ın yaşayan Tanrı’nın sözü olduğuna inanırız. Kutsal Kitap her zaman kalıcıdır, güvenilirdir ve değiştirilemez (Matta 5:17-20; 24:35). Bütün insanların kurtuluşu için eksiksiz Tanrı esinidir (2.Timoteyus 3:16-17). Kutsal Ruh tarafından esinlenen Kutsal Kitap bütün insanların yaşamları için en yetkili unsurdur ve onların yaşamlarını aydınlatır (2.Petrus 1:19-21; Yuhanna 5:39).

3. İNSANIN GÜNAHLILIĞI

İnsanın Tanrı benzeyişinde yaratıldığına, önceleri kutsal ve pak olduğuna ama kendi iradesiyle söz dinlemezlik ettiğine ve günah işlediğine inanırız (Yaratılış 1:27; 3:1-24). Böylece Aden Bahçesi’ndeki paklıktan günahın ve kötülüğün derinliklerine atılmıştır ve bunun sonucu olarak bütün insanlık günahlıdır ve Şeytan’a satılmıştır (Romalılar 5:12-19; 8:7; Galatyalılar 3:22). İnsanlar kaderleri nedeniyle değil kendi iradeleriyle günahlıdırlar (Yeşaya 53:6), doğal benlikleri nedeniyle Tanrı’nın Yasası’nda gerekenleri yerine getiremezler ve sevap işleyerek günahlarını örtemezler (Efesliler 2:3, 9; Romalılar 3:20). İnsan doğal benliği nedeniyle günaha eğilimlidir ve suçludur; hiçbir özrü yoktur. Adil ve kutsal Tanrı’nın yargısını hak etmiştir (Romalılar 1:20; 7:13-24; 1:18-32).

4. TANRI’NIN KURTULUŞ TASARISI

Biz daha günahkarken Mesih’in bizim için öldüğüne inanırız (Romalılar 5:8). İsa Mesih karşılıksız, Baba tarafından görevlendirilerek, günahkarların yerine, onların günahlarını üstlenerek, cezalarını üzerine alarak, onlar yerine ölerek (Titus 2:14), günahların cezasını bütünüyle ödemiş ve O’na inanan herkesi bağışlatmıştır (1.Yuhanna 2:2). İsa Mesih’in çarmıhta günahları bağışlattığını kabul eden ve buna inanan herkes, her günahkar suçlarından (İbraniler 7:25; 1.Yuhanna 1:9) ve Şeytan’ın egemenliğinden kurtulur (Koloseliler 2:13-15).

5. LÜTUFLA KURTULUŞ

Günahkarların kurtuluşunun bütünüyle lütufla olduğuna inanırız (Efesliler 2:8). Kendimizi aklamak için yeterice doğru ya da iyi olmamız, yeterince sevap işlememiz olanaksızdır (Romalılar 3:10, 23). Bizi kanıyla aklayan ve satın alan Kurtarıcımız Mesih’in merhameti ve sevgisine kendimizi teslim ederiz. Vaadinde şaşmayacağına güvenerek karşılıksız sevgi ve bağışlama armağanını kabul ederiz (Galatyalılar 2:11-21; Romalılar 6:23).

6. KURTULUŞU KABUL ETMEK 

Günahlarından dolayı pişman olan ve İsa Mesih’in onun günahları için çarmıhta öldüğüne, Tanrı’nın üçüncü gün İsa’yı dirilttiğine inanan ve İsa Mesih’i RAB’bi ve Kurtarıcısı olarak kabul eden herkesin kurtuluşa karşılıksız olarak kavuştuğuna inanırız (Romalılar 10:9). Kurtuluş yalnızca İsa Mesih’e imanla olur (Yuhanna 14:6). Değerli kanı aracılığıyla Kendisine iman edenleri aklayan, merhamet ve bağışlama sunan İsa Mesih inanlılar için sonsuz bir güvencedir (Luka 1:77-79; Yuhanna 6:37; 10:28-29).

7. YENİDEN DOĞUŞ VE İNANLI YAŞAMI

İman eden herkesin yüreğinde ve yaşamında değişiklikler gerçekleştiğine inanırız. İsa Mesih’e iman eden günahkâr Kutsal Ruh’un sağladığı yeniden doğuşa kavuşarak yüceltilir (Yuhanna 3:3). Yaşamındaki eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmaya başlamıştır (2.Korintliler 5:17). İmanlı gündelik yaşamında Tanrı’nın Kutsal Ruh’u aracılığıyla eski bağlarından özgür kılınır ve Mesih’e benzemek üzere kutsallık yolunda değiştirilir (2.Korintliler 3:16-18). 

İsa Mesih aracılığıyla doğruluğa kavuşan ve Tanrı’nın Ruhu’nu alan inanlıların sahip oldukları konuma uygun yeni hedeflere, isteklere, yeni ve zaferli bir yaşam anlayışına sahip olduklarına inanırız (Galatyalılar 2:20; Efesliler 4:1). Kutsallık yolunda büyüyen inanlıların yaşamlarında Ruh’un meyvesi görünür (5:16-26). Her konuda Tanrı’nın sözünü dinleyerek, ışıkta yürürler (1.Yuhanna 1:5-2:6). Kutsal Kitap’a uygun olmayan her türlü davranıştan uzak dururlar (Titus 2:11-14). Tanrı’nın Egemenliğinin bir müjdecisi, gerçek bir tanık olarak yaşarlar (1.Petrus 2:11-22, 3:15). Her eylemleriyle Tanrı’yı hoşnut etmeye çabalarlar (Koloseliler 3:23). 

8. SU VAFTİZİ VE RAB’BİN SOFRASI

Rabbimiz’in bir buyruğu olarak Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla, inanlıların suya batırılmasıyla yapılan su vaftizinin, inanlının ruhsal yaşamındaki değişikliklere ilişkin insanların önünde yaptığı simgesel bir tanıklık olduğuna inanırız (Matta 28:19; Galatyalılar 3:27-28). Vaftiz bütün inanlılara İsa Mesih’in eşsiz ölümünü anımsatır. İsa Mesih’e iman edenler de vaftiz aracılığıyla O’nunla birlikte gömüldüklerini ve Baba’nın Mesih’i yücelik içinde dirilttiği gibi yeni bir yaşam sürmek üzere dirildiklerini ilan ederler (Romalılar 6:4; Koloseliler 2:12).

Rab İsa’nın bütün insanlar için sunduğu bedenini ve döktüğü kanını anmak için İsa Mesih’in başlattığı Rab’bin Sofrası törenini O’nun tekrar gelişine dek uygulamamızın Rab’bin kilisesine verdiği bir buyruk olduğuna inanırız (1.Korintliler 11:17-34). Vaftiz ve Rab’bin Sofrası’na katılmak her inanlının görevi olmasına karşın kurtuluş için önkoşul değildir.

9. KUTSAL RUH’LA VAFTİZ VE RUH İLE DOLU YAŞAM

Kutsal Ruh’un vaftizinin İsa Mesih’in vaat ettiği Yardımcı’nın, Gerçeğin Ruhu’nun inanlılarının içerisinde yaşaması olduğuna inanırız (Yuhanna 14:16-17). Kutsal Ruh vaftizinin amacı inanlının göksel bir güçle donatılması (Elçilerin İşleri 1:5,8); Rab İsa’nın yüceltilmesi, İsa’ya tanıklık edilirken esinle dolu olunması; dua içinde, kutsal ve olgun bir yaşam için inanlıya yardım edilmesidir. İnanlı her zaman Kutsal Kitap’ta örnekleriyle karşılaşıldığı biçimde Kutsal Ruh’la vaftiz olmayı bekleyebilir (Elçilerin İşleri 10:44-47; 19:6).

Her inanlının Kutsal Ruh’un içinde yaşadığı tapınak olduğuna inanırız (1.Korintliler 6:19). Bu nedenle inanlılar Kutsal Ruh’u kederlendirmeyen, iyi niyetli, barışçıl, şefkatli ve dua içinde bir yaşam sürdürülmelidir (Efesliler 4:30-32; 6:18). Tanrı’nın isteğine uygun bir biçimde düşünen ve yaşayan, kendilerini diri kurbanlar olarak Tanrı’ya sunan (Romalılar 12:1-2), benliğin arzularını değil Ruh’un yönetimini arayan, Ruh’un izinde yürüyen (Galatyalılar 5:16, 25) kişiler olmalıdırlar. Böyle yaşayan inanlılar Ruh’la dolu bir yaşam süreceklerdir.

10. KUTSAL RUH’UN MEYVESİ VE ARMAĞANLARI

Kutsal Ruh’un Mesih’in kilisesine Pentikost gününden günümüze dek çeşitli ruhsal armağanlar verdiğine inanırız: elçilik, peygamberlik, hizmet, öğretmenlik, öğütçülük, bağış verme, yöneticilik, merhamet, bilgece konuşma, bilgi, iman, hastaları iyileştirme, mucizeler, ruhları ayırt etme, yabancı diller, yabancı dillerin çevirisi, önderlik, müjdecilik. Bu armağan listesinin bitmemiş olduğuna, Kutsal Ruh’un gerekli gördüğünde daha başka armağanlar da verebileceğine inanırız. Çünkü ruhsal armağanları Kutsal Ruh Kendi arzusuna göre topluluğun bina edilmesi ve yararı için verir (1.Korintliler 12:1-30). 

Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim olan Ruh’un meyvesi Ruhla dolu bir yaşamın sürekli, gelişen ve kilisenin yararı için etkin olan bir kanıtı olduğuna inanırız (Galatyalılar 5:22-23). Her inanlının Tanrı ile birlikte yürümesi gerektiğine inanırız. Bu yürüyüş onu her türlü aşırılıktan, bağnazlıktan, şikayetçilikten uzak tutar, düşünceli, anlayışlı, dengeli, bağışlayan, gayretli, alçak gönüllü, özverili, Mesih benzerliğinde bir yaşama yönlendirir (Koloseliler 3:12-13).

11. MESİH’İN İKİNCİ GELİŞİ

İsa Mesih’in yakın bir zamanda tekrar ve görülebilir bir biçimde geleceğine inanırız. Mesih yücelik bulutlarında, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı’nın borazanıyla gökten inecektir (1.Selanikliler 4:16-17). Bu olayın zamanını önceden kimse bilmemektedir (Matta 24:36). Önce Mesih’e ait ölüler dirilecektir ve daha sonra yaşayan inanlılar Rab’bi karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürülecekler ve böylece sonsuza dek Rab’le birlikte olacaklardır (1.Selanikliler 4:17). İsa Mesih’in tekrar geleceği gerçeği bütün inanlıların kişisel yaşamını ve hizmetlerini bütünüyle etkiler (2.Petrus 3:1-18; 1.Yuhanna 3:1-3). 

12. KİLİSE

İsa Mesih’i Rab’bi ve Kurtarıcısı olarak kabul eden ve bu imanla O’nun egemenliğine katılan kişilerin Rab’bin görünmez bedeni olan evrensel kiliseye, Tanrı’nın çocuklarının oluşturduğu aileye de katıldığına inanırız (1.Korintliler 12:12-27). Mesih’in baş olduğu bu beden içerisinde (Efesliler 4:15-16) üzerine düşen yükümlülükleri gücü ve armağanları ölçüsünde yerine getirmek (İbraniler 10:24-25), Tanrı’nın Egemenliği’nin gelişmesi için gayret göstermek ve Mesih’in müjdesini herkese duyurmak (Matta 24:14; Matta 28:19-20), inanlı paydaşlığıyla ve Ruh’ta birlikle davranarak başkalarının yüklerini taşımak, Mesih’in buyruklarına uymak, kutsallık içinde Tanrı’ya tapınmak, birbirlerine öğüt vermek, mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerde şükranla Tanrı’ya nağmeler yükseltmek (Koloseliler 3:16), birbirlerini teşvik etmek, bina etmek ve imanda pekiştirmek, uyum içinde çalışmak her inanlının sorumluluğudur. İnanlılar bir beden olarak Mesih’in verdiği merhamet örneğini izleyerek inanlı olan ya da olmayan insanların toplumsal ve insani gereksinimlerinin karşılanması için çaba gösterirler.

Tanrı’nın kilisesini yönetmek üzere atadığı ve inanlıların canları için hesap verecek olan önderlere itaat etmek ve onları dualarla desteklemek de kilise üyelerinin sorumluluğudur (İbraniler 13:17-18). 

Sevinçle, zorunluluktan ya da isteksizce değil gönülden, cömertçe ondalık ve bağış vermek Tanrı’ya ait olanı O’nun evine doğru bir biçimde geri vermektir. Tanrı bu biçimde ondalık ve bağış verenleri kat kat fazlasıyla kutsayacaktır (Luka 6:38; 2.Korintliler 9:7; Malaki 3:10). 

13. DEVLET

Devlet yöneticilerinin toplumun yararı ve düzeni açısından Tanrı’dan aldıkları yetkiyi kullandıklarına inanırız (Romalılar 13:1-3). Hükümetler ve yöneticiler için dua edilmeli, onlara itaat edilmeli ve yardımcı olunmalıdır (1.Petrus 2:13-17). Kendisine iman edenlerin en üst egemeni, Krallar Kralı, Rablerin Rabbi, bütün vicdanların sorumlu olduğu Kişi Rab’bimiz İsa Mesih’tir (Elçilerin İşleri 5:29; Esinleme 19:16).

14. GÖKSEL YARGI

Bütün herkesin yaptıkları iyi ya da kötü şeylerin karşılığını almak üzere Tanrı’nın yargı kürsünün önüne çıkacağına inanırız (2.Korintliler 5:10). Bütün insanlık ayrıca imanları temel alınarak yargılanacaktır. İnanlı olmayanlar sonsuz cezaya çarptırılacak, inanlılar ise sonsuz yaşamlarını sürdüreceklerdir (Matta 13:41-43; Esinleme 20:11-15).

15. CENNET VE CEHENNEM

Yaşayan Tanrı’nın görkemli konutu olan ve Rab İsa’nın çocukları için hazırladığı, yapıcısının Tanrı olduğu, Kuzu’nun kanıyla yıkanan inanlıların yaşayacağı yerin cennet olduğuna inanırız (1.Korintliler 2:9; Yuhanna 14:1-3; Esinleme 22:5). Orada karanlık ya da gece, yas, gözyaşı, ölüm ya da herhangi kötü bir şey olmayacaktır (Esinleme 21:4). 

Büyük bir karanlığın ve sonsuz kederin egemenlik süreceği, elemin eksik olmayacağı, Şeytan ve onun kötü ruhları için hazırlanmış olan ve Kurtarıcı İsa Mesih’i kabul etmeyenlerin içine atılacağı, içine girenlerin sonsuza dek kalacakları cehennemin varlığına inanırız (Matta 13:41-43; 25:41; 2.Selanikliler 1:5-10; Esinleme 14:10-11).